Ako správne aplikovať penetračný náter?

penetracia

vyžiadať cenovú ponuku

Pod pojmom penetrácia v stavebníctve rozumieme prenikanie média s požadovanými vlastnosťami do podkladu. Účinná zložka tohto prenikajúceho média  zabezpečuje požadované vlastnosti podkladu.  Podľa požadovaných vlastností penetrácie sa rozhodujeme, či nosným médiom bude voda alebo organické rozpúšťadlá. Keďže budeme riešiť penetrácie ako podklad pod minerálne, akrylátové, prípadne silikátové farby, omietky, prípadne iné povrchy, kde nie je potrebné použiť organické rozpúšťadlá, sústredíme sa na penetrácie na vodnej báze.
Prítomnosť penetračného náteru v stavebnej konštrukcii má svoje opodstatnenie a plní niekoľko dôležitých funkcií. Penetrovaním dochádza k prenikaniu účinnej zložky do podkladu, čo zabezpečí dosiahnutie jeho  požadovaných vlastností.

Podklad
Penetrovaný podklad síce môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín podľa určitých kritérií, jedno však majú spoločné. Pred penetrovaním je veľmi dôležité, aby podklad spĺňal určité kritériá.
Za pripravený podklad môžeme považovať ten, ktorý je dostatočne zdrsnený, pevný a čistý, bez ďalších cudzorodých látok, bez náterov a mastnôt, na ktorý možno aplikovať ďalšie vrstvy. Pri dôkladne pripravenom podklade môžeme mať istotu, že jednotlivé vrstvy vytvoria súdržný celok. Zanedbanie tejto prípravy určite ovplyvní  konečné vlastnosti celého systému. Penetračný náter neprenikne dostatočne medzi nesúdržné vrstvy podkladu a nenapenetrované plochy môžu mať za následok separovanie jednotlivých vrstiev v systéme.

Nasiakavé podklady
Medzi tieto podklady radíme cementový poter, liaty sadrový poter, sadrovú  stierku, cementové omietky a stierky, presné murovacie tvárnice, sadrovláknité dosky, sadrokartónové dosky a podobne. Penetrovaním týchto podkladov dosiahneme zjednotenie a zníženie nasiakavosti podkladu, čím sa zabezpečí vyššia prídržnosť ďalších vrstiev na podklad. Zníženie nasiakavosti zamedzí nadmerné vsakovanie vody z vrstiev stierok, prípadne tmelov do podkladu. Dosiahneme tým rovnomerné uschýnanie jednotlivých vrstiev.

Nenasiakavé podklady
Do tejto skupiny podkladov môžeme zaradiť keramickú dlažbu, kamennú dlažbu, vibrovaný a hladený betón, liate živičné stierky, rôzne impregnované aglomerované materiály, napr. OSB dosky a pod. V tomto prípade penetračné nátery majú za úlohu zlepšiť prídržnosť následne aplikovaných vrstiev (cementových lepiacich tmelov, vyrovnávacích samonivelačných stierok, disperzných a živičných lepiacich tmelov a stierok).

Postup aplikácie penetračného náteru
Hoci ide o relatívne jednoduchú aplikáciu, ktorej zväčša nevenujeme dostatočnú pozornosť, je dôležité rešpektovať a dodržiavať isté zásady.

Penetráciu musíme použiť takú, ktorá po chemickej stránke zodpovedá povrchovej úprave. Pod minerálne povrchy a disperzné farby použijeme disperznú penetráciu na báze polyvinylacetátu a kopolyméru polyvinylacetátu, pod silikátové omietky a povrchy použijeme silikátovú penetráciu, pod akrylátové povrchy akrylátovú a pod.

Pri nanášaní náteru uprednostňujeme mechanické nanášanie pred striekaním. Dosiahneme tak, že náter dôkladnejšie vnikne do podkladu. Náter sa snažíme nanášať rovnomerne v takom množstve, aké dokáže vniknúť do podkladu. Väčšie množstvo penetrácie v jednej vrstve môže mať opačný účinok, aký chceme dosiahnuť. Môžu vzniknúť lesklé, nepriepustné plochy, ktoré pôsobia ako separačná vrstva. Priľnavosť povrchových vrstiev na takéto miesta nemusí byť dostatočná. Podobný efekt môžeme dosiahnuť  pri použití koncentrovanejších druhov penetračných náterov, pri ktorých je odporúčané riedenie v určitom pomere vodou (alebo iným médiom) a tento postup nebol dodržaný. Pri penetrovaní nadmerne nasiakavých povrchov (napr. staré vyzreté betóny) môžeme po vsiaknutí prvej vrstvy do podkladu penetrovanie zopakovať. Odstup medzi penetráciou a ďalším náterom je 1 až 2 dni. Tento časový odstup je dôležité dodržať, lebo medzi vytvrdnutým a uschnutým povrchom nevznikne dostatočná adhézia.

Ak sa chceme vyhnúť prípadným problémom, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnou aplikáciou, je dôležité dodržiavať pokyny výrobcu, ktoré sú uvedené na etikete, prípadne si vyžiadať technické listy týchto materiálov.

Na trhu je k dispozícii množstvo týchto výrobkov od rôznych výrobcov, predajcov či penetrácie s nezistiteľným pôvodom. Bežný spotrebiteľ nemá možnosti overiť, či daná penetrácia spĺňa parametre, ktoré by mala mať. Na priamu aplikáciu by sa sušina tohto výrobku mala pohybovať od 6 do 12 %, čo znamená, že výrobok obsahuje  88 – 94% vody. Každé ďalšie riedenie znižuje obsah pevných častíc vo výrobku, a tak znižuje aj účinnosť penetrácie. Technický list by tento parameter mal uvádzať.

A ešte jedna dobrá rada na záver. Kvalitná penetrácia má výborné adhézne vlastnosti takmer ku všetkým povrchom. Povrchy, ktoré nechceme penetrovať, by sme mali chrániť pred znečistením. Je takmer nemožné odstrániť penetračný náter z drevených  povrchov (napr. nábytok, okná, dvere, podlahy a pod.), zo sklenených a keramických povrchov, ale tiež z kovových povrchov.

vyžiadať cenovú ponuku